Cơ sở vật nuôi - Bài viết và hướng dẫn
Trong tài liệu này: bản vẽ và các vật liệu cần thiết để xây dựng một nhà ổ chuột; hướng dẫn từng bước để xây dựng đáy, tường và mái của gian hàng chó, cũng như lắp đặt vật liệu lợp.

Trong tài liệu này: những vật liệu và công cụ nào sẽ cần thiết để tạo ra một gian hàng chó ấm; cách làm đế và tường của gian hàng; làm thế nào để gắn một tán cây; làm thế nào để làm một mái nhà và che nó bằng bệnh zona.

Trong tài liệu này: những công cụ và vật liệu nào sẽ cần thiết để tạo ra một nhà ổ chuột; cách cắt và lắp ráp khung của gian hàng; làm thế nào để bọc khung bằng tấm gỗ dán và che mái của gian hàng.Bản quyền © 2019 - techno.expertexpro.com/vi/ | chinatownteam2016@gmail.com

Kỹ thuật

Các công cụ

Nội thất